CAT | ESP

Programa nens i joves


L’objectiu del programa Junior/Teen és proporcionar als alumnes un ensenyament d’anglès que els permeti comunicar-se en aquesta llengua tant de forma oral com escrita. Per això, a classe donem molta importància a la comprensió i l’expressió orals, tot i que treballem les quatre competències bàsiques de l’aprenentatge d’un idioma:

    • Speaking (expressió oral)
    • Listening (comprensió oral)
    • Reading (comprensió escrita)
    • Writing (expressió escrita).

Les classes són dinàmiques i participatives per aprendre l’idioma a través de la pràctica.

Per aconseguir aquest objectiu, el nostre professorat està format per professionals altament qualificats i amb experiència en l’ensenyament de l’anglès. A les classes es fan servir tècniques audiovisuals, pissarres digitals interactives, llibres de text i diversos materials complementaris per establir una comunicació real a l’aula.

Les classes tenen un nombre limitat d’estudiants.

  • Dels 3 als 11 anys, els alumnes estan dividits per edats Infantil i Primària).
  • A partir dels 12 anys els cursos s’organitzen per nivell (Secundària).

Els estudis que es fan al nostre Centre segueixen les estructures, continguts i habilitats lingüístiques dels nivells que estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge de les llengües (MECR). Que és el marc referent fixat per la Generalitat de Catalunya i les Universitats per acreditar els coneixements d’anglès dels alumnes.


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110