CAT | ESP

Fundació Institut d’Estudis Nord-Americans


Fundació Institut d’Estudis Nord-Americans


L‘Institut d’Estudis Nord-americans va ser fundat, a Barcelona, l’any 1951 com a associació privada, sense afany de lucre, destinada a promoure l’intercanvi cultural des de Catalunya amb els Estats Units d’Amèrica. La seva activitat principal és l’ensenyament de la llengua i la cultura nord-americanes, sempre mitjançant professorat altament qualificat i un sistema d’ensenyament basat en la interacció a classe entre el professor i l’alumne, entenent aquesta fórmula directa de relació personal com la més ràpida i eficaç per a l’aprenentatge de la llengua.

L’Institut d’Estudis Nord-americans és una entitat líder dins el món de les academies d’anglès a Barcelona.

A l’Institut d’Estudis Nord-americans es poden realitzar tota mena de cursos d’anglès i cultura nord-americanes per a totes les edats, professions i utilitats, organitzats per tal d’oferir una àmplia varietat d’horaris. Els Programes dels cursos d’anglès compleixen els objectius del Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge de les llengües (MECR). L’IEN és Centre Oficial pels exàmens d’Oxford, TOEIC i Michigan (ECCE, ECPE),seu autoritzada per presentar-se als exàmens  de Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE). També son Centre Oficial Preparatori per aquest exàmens.

L’Institut d’Estudis Nord-americans és també un pont cultural amb els Estats Units, on es porten a terme una gran varietat d’activitats que inclouen la projecció de llargmetratges, actuacions musicals, exposicions d’arts visuals, seminaris i conferències. Per continuar amb la seva tasca i assolir els objectius institucionals, l’IEN, a partir de l’any 2006, s’ha constituït com a “Fundación Privada Instituto de Estudios Norteamericanos”.

El patronat de la Fundació està format per: Juan Francisco Corona (President), Juan Carlos Arranz, Josep Lluís Bonet, Ramon Casals, Carles DomingoLluís Foix, Caterina Guinovart, Robert Manson, Andreu Mas-ColellJuan Enrique Maza, Pere Mateu, Àngel Monell, Antoni Noguero, Antonio Alfonso Rosselló Mestre, Antoni Serra, Jordi Setoain, Blake Davies i Ismael Nafria.

El Comité Executiu està format per: Juan Francisco Corona (President), Juan Carlos ArranzRamon Casals, Carles Domingo, Guillem IglesiasRobert Manson, Andreu Mas-Colell, Àngel Monell, Antoni Noguero, Jordi Setoain i Marcos C. Mandojana.

Fundación Instituto de Estudios Norteamericanos


El Instituto de Estudios Norteamericanos se fundó en Barcelona en el año 1951, como asociación privada, sin afán de lucro, destinada a promover el intercambio cultural entre Cataluña y los Estados Unidos de América. Su actividad principal es la enseñanza de la lengua y la cultura norte-americanas, siempre mediante un profesorado altamente cualificado y un sistema de enseñanza basado en la interacción en clase entre el profesor y el alumno, entendiendo ésta fórmula directa de relación personal como la más rápida y eficaz para el aprendizaje de la lengua.

El Instituto de Estudios Norteamericanos es una entidad líder dentro del mundo de las academias de inglés en Barcelona.

En el Instituto de Estudios Norteamericanos se pueden seguir todo tipo de cursos, de lengua y cultura norteamericanas, para todas las edades, profesiones y utilidades, organizados para cubrir una amplia variedad de horarios. Los Programas de los cursos de inglés cumplen con los objetivos del Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de las lenguas (MCER).  El IEN es Centro Oficial de los exámens Oxford, TOEIC y Michigan (ECCE, ECPE), y  sede autorizada para presentarse a los exámenes de Cambridge(PET, FCE, CAE CPE). También somos Centro Oficial Preparatorio de estos exámenes.

El Instituto de Estudios Norteamericanos es también un puente cultural on los Estados Unidos, donde se llevan a cabo una gran variedad de actividades que incluyen la proyección de largometrajes, actuaciones musicales, exposiciones de artes visuales, seminarios y conferencias. Para continuar con su labor y alcanzar los objetivos institucionales, el IEN, a partir del año 2006, se constituyó como “Fundación Privada Instituto de Estudios Norteamericanos”.

El patronato de la Fundación está formado por: Juan Francisco Corona (Presidente), Juan Carlos Arranz, Josep Lluís Bonet, Ramon Casals, Carles Domingo, Lluís Foix, Caterina Guinovart, Robert Manson, Andreu Mas-Colell, Juan Enrique Maza, Pere Mateu, Àngel Monell, Antoni Noguero, Antonio Alfonso Rosselló Mestre, Antoni Serra, Jordi Setoain, Blake Davies e Ismael Nafria.

El Comité Ejecutivo está formado por: Juan Francisco Corona (Presidente), Juan Carlos Arranz, Ramon Casals, Carles Domingo, Guillem Iglesias, Robert Manson, Andreu Mas-Colell, Àngel Monell, Antoni Noguero, Jordi Setoain y Marcos C. Mandojana.

Institute of North American Studies Foundation


The Institute of North American Studies (IEN) was founded in Barcelona in 1951 as a private, non-profit organization aimed at promoting the cultural exchange between Catalonia and the United States of America. Its main initiative is to teach the English language and promote American culture. We have a highly qualified teaching staff and a philosophy of education based on communicative language teaching with an emphasis on learning to interact and communicate effectively in English.

The Institute of North American Studies is, and has always been, at the forefront of the world of English language teaching in Barcelona.

At the IEN we offer a variety of English language courses and American cultural activities which are available to students of all ages and professions. We also offer a wide range of class-schedules in order to make learning English much more accessible to all of our students. Our English program fulfills the objectives of the Common European Framework of Reference for Language Learning (CEFR) and is committed to the highest quality in language teaching. Our school is an authorized exam venue for the Universities of Cambridge and Michigan, and for Cambridge ESOL exams (ECCE, ECPE, PET, FCE, CAE, CPE).

In addition to our classes, The Institute of North American Studies acts as a cultural bridge between the United States and Catalonia, providing a variety of activities such as films, musical performances, visual arts exhibitions, seminars and conferences. In order to continue its institutional goals, the IEN became The Institute of North American Studies Private Foundation in 2006.

The following members constitute its Board of Trustees: Juan Francisco Corona (President), Juan Carlos Arranz, Josep Lluís Bonet, Ramon Casals, Carles Domingo, Lluís FoixCaterina Guinovart, Robert Manson, Andreu Mas-Colell, Juan Enrique Maza, Pere Mateu, Àngel Monell, Antoni NogueróAntonio Alfonso Rosselló Mestre. Antoni Serra, Jordi Setoain, Blake Davies and Ismael Nafría.

The Executive Committee: Juan Francisco Corona (President), Juan Carlos ArranzRamon Casals, Carles Domingo, Guillem IglesiasRobert MansonAndreu Mas-Colell, Àngel Monell, Antonio Nogueró, Jordi Setoain and Marcos C. Mandojana.


Paste your AdWords Remarketing code here
Instituto de Estudios Norteamericanos Located at
Av. Via Augusta 123, Barcelona, Catalunya.
Phone: 932 405 110